Wat heeft AG Safe+ u te bieden?

 

AG Safe+ richt zich tot spaarders die hun geld willen investeren aan een vaste rentevoet,buiten fiscaliteit.

Een geruststellende formule

 • Een gewaarborgde rentevoet van 0,50 % gedurende 8 jaar (van kracht sinds 01/08/2016). De garantieperiode van de rentevoet start bij de begindatum van het contract en eindigt na 8 jaar. Voor bijstortingen is de brutorentevoet die in voege is op het moment van de bijstorting, gewaarborgd tot het einde van de garantieperiode van het contract. De garantieperiode start bij de begindatum van het contract en eindigt na 8 jaar. In geval van overdracht, wordt het tarief in voege op het moment van storting gegarandeerd tot het einde van de garantieperiode van het contract. Dit tarief geldt voor de nettopremie (premie exclusief taksen en instapkosten). Voor bijstortingen geldt de rentevoet die in voege is op het moment van de storting. 
 • Uw nettopremie is beschermd (d.i. uw premie zonder taksen en instapkosten).
 • Een eventuele jaarlijkse winstdeling. Die winstdeling is niet gegarandeerd en varieert in functie van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.
Een contract AG Safe+ is voordelig om gedurende een lange periode te laten doorlopen. Jaar na jaar groeit uw kapitaal sneller aan omdat de gewaarborgde rentevoet ook geldt op de intresten die uw geld al heeft behaald.

U kunt een deel van uw kapitaal opnemen

 • wanneer u wilt (vrije gedeeltelijke afkoop);
 • op vaste momenten (vrije periodieke afkopen op maandelijkse, trimestriële, semestriële of jaarlijkse basis);
 • en tegen betaling van de roerende voorheffing.
U kunt zo jaarlijks tot 10 % van de reserve van uw contract opnemen, zonder afkoopkosten met een maximum van 50 000 euro per jaar. Meer afkopen kan ook, maar met toepassing van een afkoopvergoeding.

Een toegankelijke belegging

 • Vanaf 2 500 euro (met taksen en instapkosten).
 • Bijkomende stortingen mogelijk vanaf 30 euro (met taksen en instapkosten).

Een gunstige fiscaliteit

 • Geen roerende voorheffing (27 %) op afkopen uitgevoerd na 8 jaar. Bij een afkoop binnen de 8 jaar is een roerende voorheffing verschuldigd.
 • De premietaks bedraagt 2 %.

Een hulpmiddel voor de overdracht van uw vermogen

 • U kiest zelf de begunstigden bij leven en/of bij overlijden (of ze nu familie zijn of niet). 
 • U kunt op elk moment de begunstigingsclausules aanpassen.
 • U bepaalt ook het kapitaal dat de begunstigden zullen ontvangen. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.
 • Zekerheid wat kosten betreft
  • Instapkosten: maximaal 3 % op de geïnvesteerde nettopremie (= premie exclusief verschuldigde taksen en instapkosten) 
  • Uitstapkosten: 1 % van de theoretische afkoopwaarde – voor afkopen in het laatste jaar voor de einddatum van het contract wordt er geen vergoeding afgehouden.Beheerskosten: maximaal 0,50 % op de reserve, op jaarlijkse basis en direct ten laste van het contract
  • Financiële correctie: kan worden toegepast als de afkoop (vrij of totaal) gebeurt binnen de 8 jaar na sluiting van het contract. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd door een factor die de evolutie van de rentevoeten op de markt weerspiegelt.


Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds, op basis van de beschermingsregeling voor tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen mocht AG Insurance in gebreke blijven, en dekt momenteel tot 100 000 euro per verzekeringnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventuele surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Onder de rubriek ‘Documentatie’ vindt u de Financiële infofiche en de Algemene Voorwaarden. Die kunt u ook raadplegen bij uw verzekeringstussenpersoon, of op www.aginsurance.be.

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten over dit product kunnen ook worden ingediend bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (customercomplaints@aginsurance.be), E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel. Indien de door AG Insurance voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50 Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Disclaimer