/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Save-Invest/vignette_assurance_epargne_600x266.jpg

AG Safe+

Deze pagina delen PrintE-mail
Veiligheid en zekerheid
U spaart in alle veiligheid: uw kapitaal en rentevoet zijn gegarandeerd.

Wat is AG Safe+?

AG Safe+ is een tak 21-levensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering richt zich tot spaarders die hun geld op middellange termijn willen beleggen in alle veiligheid en streven naar een potentieel interessant rendement. In de loop der jaren groeit uw spaargeld aan dankzij de rentevoet die geldt op het moment van de storting en gewaarborgd blijft gedurende de hele looptijd van het contract.
U kunt al vanaf 2500 euro beleggen in AG Safe+.

Wat heeft AG Safe+ mij te bieden?

 • De veiligheid van een vast rendement: u weet precies wat het minimumrendement is. Dat bedraagt momenteel 0,50 % (in voege op 01/08/2016). Wijzigingen zijn altijd mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het ogenblik dat AG Insurance de premie(s) op zijn rekening ontvangt, en dat gedurende de resterende looptijd van het contract. Bovendien kan de gewaarborgde rentevoet oplopen door mogelijke winstdelingen.
 • U belegt niet op de beurs, u belegt uw geld dus voorzichtig.
 • Beschikbaarheid van uw kapitaal: u kunt uw geld op elk moment, onder bepaalde voorwaarden, geheel of gedeeltelijk opvragen of zelfs periodieke afkopen plannen (kosten zijn eventueel mogelijk).
 • De voordelen van een levensverzekering: overlijdensdekking, vrije keuze van de begunstigde bij overlijden, gunstige fiscaliteit (geen roerende voorheffing op uw interesten na de eerste 8 jaar) enz. 
 • Hulpmiddel bij successieplanning: AG Safe+ kan een uitstekend hulpmiddel zijn om uw vermogen over te dragen onder gunstige voorwaarden. Zo kunt u uw successie plannen en de controle behouden zolang u in leven bent. Successierechten kunnen echter verschuldigd zijn.

Wat levert AG Safe+ mij op?

Op elke storting die u in uw contract AG Safe+ uitvoert, geldt een gewaarborgde rentevoet. Die kan bovendien oplopen door mogelijke winstdelingen die afhangen van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.
U kunt dus, zonder al te veel risico's, een mogelijk interessant rendement genieten op lange termijn aangezien AG Safe+ een minimumlooptijd van 8 jaar heeft. U ontvangt niet enkel interesten op het gespaarde kapitaal, maar ook op de interesten uit het verleden: hoe langer de looptijd van uw contract, hoe groter het 'sneeuwbaleffect'.

Elk jaar ontvangt u een duidelijk en gedetailleerd overzicht zodat u het rendement van uw spaargeld kunt opvolgen.

Welke bescherming biedt AG Safe+ mij?

De veiligheid van tak 21

Met AG Safe+ wordt uw geld voorzichtig beheerd. Telkens u een bedrag stort in tak 21, moet AG Insurance voldoende liquide middelen bezitten om zijn verplichtingen te kunnen garanderen.

Bijkomende solvabiliteitsmarge

Bovendien verplicht de wetgever alle verzekeraars om een bijkomende solvabiliteitsmarge aan te leggen als kapitaalbuffer. Het minimumniveau daarvan hangt af van de risicocategorieën waarin de activa belegd worden. De Nationale Bank van België ziet er strikt op toe dat de beleggingen en de kapitaalbuffer toereikend zijn.

Welke overlijdensdekking biedt AG Safe+?

Als u overlijdt tijdens de looptijd van het contract, ontvangt de begunstigde 100 % van de reserve van het contract (inclusief winstdelingen). Successierechten kunnen echter verschuldigd zijn op het uitgekeerde bedrag.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten: maximaal 3 % op de netto geïnvesteerde premie (zonder taks en instapkosten) of op de netto overgedragen reserve (overgedragen reserve zonder instapkosten).
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde of bij afloop van het contract.
 • Afkoopvergoeding: maximaal 1 % van de theoretische afkoopwaarde.
 • Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend: jaarlijks maximaal 0,50 % op de reserve.

Voor meer informatie over de kosten van AG Safe+, kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden bekijken.

Met welke taksen moet ik rekening houden?

 • Er is een premietaks van 2 % verschuldigd (natuurlijke personen). Deze taks wordt ingehouden op de gestorte premie(s) bij de betaling.
 • Bij een afkoop binnen de 8 jaar volgend op de sluiting van het contract is er een roerende voorheffing van 27 % op de interesten verschuldigd. Het netto belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de interesten aan 4,75 % per jaar.
 • Het kapitaal Leven op einddatum en het kapitaal Overlijden zijn niet belastbaar.

Wat zijn de risico’s van AG Safe+?

Dit contract wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventueel resterende bedrag is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.

Consumentenbescherming & klachtenbeheer

Dienst Klachtenbeheer AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Tel. 02/664.02.00
e-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Als de oplossing van AG Insurance u niet bevalt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen.

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 547 58 71
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as