/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Save-Invest/SaveInvest_Product_Beleggingsverzekering.jpg

AG Fund+

Deze pagina delen PrintE-mail

Potentieel hoger rendement én diversificatie voor uw vermogen
U belegt in zorgvuldig geselecteerde fondsen en kunt in bepaalde omstandigheden de risico’s gedeeltelijk beperken via twee beschermingsmechanismen.


Wat is AG Fund+?

AG Fund+ is een individuele levensverzekering van onbepaalde duur van AG Insurance (tak23).
Deze beleggingsformule biedt de mogelijkheid te mikken op een hoger rendementspotentieel en het risico te beperken via beschermingsmechanismen. De waarde van de eenheid van elk fonds wordt uitgedrukt in EUR, dagelijks berekend en gepubliceerd in de pers en op www.aginsurance.be.

Wat biedt AG Fund+ mij?

 • Zorgvuldig uitgekozen fondsen, gekenmerkt door een belangrijke diversificatie.
  Potentieel hoger rendement dan een klassieke belegging.
 • Fondsen beheerd door specialisten die onmiddellijk reageren op de evoluties en tendensen op de financiële markten …
 • … en aangepast aan uw beleggersprofiel.
 • Twee beschermingsmechanismen treden automatisch in werking vanaf een bepaald niveau dat u vooraf hebt bepaald.
 • De talrijke voordelen van een levensverzekering: overlijdensdekking (soms een uitgebreide), vrije keuze van de begunstigde bij overlijden, aantrekkelijke fiscaliteit (geen roerende voorheffing op de inkomsten van AG Fund+) enz.
 • Geen directe (risicovolle) belegging in individuele aandelen, obligaties enz.
 • Praktisch instrument voor successieplanning.

Wat levert AG Fund+ mij op?

Het rendement van uw AG Fund+ hangt af van de prestaties van de fondsen die u gekozen hebt. Deze prestaties verschillen naargelang de schommelingen op de financiële markten. Dit systeem kan dus zeer mooie rendementsperspectieven bieden op lange termijn, maar ook nadelig zijn in moeilijke beurstijden.
Met AG Fund+ neemt u in elk geval een berekend risico. De twee beschermingsmechanismen die u kunt activeren, maken het mogelijk om dat risico enigszins te verkleinen.

Welk(e) fonds(en) kan ik kiezen?

Met AG Fund+ kunt u kiezen uit een hele reeks basisfondsen, die actief worden beheerd door specialisten. U kunt een fonds kiezen dat het best overeenkomt met uw beleggersprofiel en uw verwachtingen of u kunt ook beslissen te beleggen in één of meerdere fondsen.

U vindt meer informatie over de huidige waarde van de fondseenheden op de fondsenpagina (of in de financiële pers), u vindt er eveneens de beheersreglementen. Uw tussenpersoon is het best geplaatst om u meer advies te geven.
Indien hij u in het kader van haar beleggingsadvies een product aanraadt, moet hij nagaan of dit product geschikt is op grond van uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie.

Welke beschermingsmechanismen zijn geïntegreerd in AG Fund+?

 • Winstbeschermer: uw winsten worden automatisch overgeheveld naar het gekozen doelfonds, dat minder risico vertoont, vanaf een vooraf bepaald niveau. Voor het activeren van dit mechanisme kunt u kiezen voor een niveau van 10, 20 of 30 % van de winsten.
 • Verliesbeperker: maakt het mogelijk de reserve van uw AG Fund+ over te hevelen naar datzelfde doelfonds vanaf een vooraf bepaald verliesniveau: 5, 10, 20 of 30 %.
  U kiest zelf het moment waarop het in het doelfonds overgedragen bedrag gedeeltelijk of volledig moet herbelegd worden in het basisfonds. U kunt ook kiezen voor de optie 'automatische herbelegging’: de reserve wordt dan op maandelijkse basis herbelegd in het basisfonds, tijdens een periode die u op voorhand hebt bepaald, dit is 6, 12, 18 of 24 maanden.
  De optie 'dynamische aanpassing’ maakt het mogelijk om een nieuw Verliesbeperkerniveau te bepalen telkens de eenheidswaarde stijgt met 10 % ten opzichte van de referentiewaarde. Het Verliesbeperkerniveau stijgt dus geleidelijk door zoveel mogelijk de evolutie van de eenheidswaarde van uw basisfonds weer te geven.
  U kunt de opties 'automatische herbelegging' en 'dynamische aanpassing' ook combineren.

Welke overlijdensdekking biedt AG Fund+?

AG Fund+ biedt u een uitgebreide overlijdensdekking als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze overlijdensdekking dekt het bedrag van al uw stortingen in uw AG Fund+ (inclusief instapkosten, taksen niet inbegrepen), na aftrek van eventuele afkopen die u hebt uitgevoerd. Uw nettobelegging is dus beschermd in geval van overlijden. Als de waarde van uw contract lager is op het ogenblik van uw overlijden, door een daling van de koersen bijvoorbeeld, wordt het belegde bedrag toch terugbetaald aan de persoon die u hebt aangeduid als begunstigde bij overlijden. U kunt ook meerdere begunstigden aanduiden als u dit wenst.
De exacte voorwaarden van deze uitgebreide dekking vindt u in de algemene voorwaarden.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten: 2,50 %.
 • Kosten per beschermingsmechanisme: jaarlijks, 0,20 % op de reserve van het fonds waarop het beschermingsmechanisme van toepassing is (geen kosten tijdens de wederbeleggingsperiode).
 • Kosten voor overdracht tussen de beleggingsfondsen: altijd gratis.
  Geen kosten voor de automatische overdracht via de beschermingsmechanismen.
 • Uitstapkosten: 1 % gedurende de eerste 6 jaar, daarna gratis.
 • Beheerkosten: max. 2 % per jaar, verrekend in de eenheidswaarde.
 • Voor meer info over de kosten verbonden aan AG Fund+ kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden raadplegen.

   

Met welke taksen moet ik rekening houden?

 • Taks op de levensverzekering: 2 % op de gestorte premie (verzekeringsnemer = natuurlijk persoon).
 • AG Fund+ komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid, noch voor belastingvermindering.
 • De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties in geval van afkoop, noch op het gestorte kapitaal bij overlijden, overeenkomstig het fiscaal stelsel dat van toepassing is sinds 01/01/2016 en onder voorbehoud van latere wijzigingen. Het kapitaal dat uitbetaald wordt aan de begunstigde van het contract bij overlijden van de verzekerde is in principe onderworpen aan successierechten.


Voor meer info over de taksen en de fiscaliteit die van toepassing is op AG Fund+ kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden raadplegen.

Welke risico’s zijn verbonden aan AG Fund+?

  Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financieel risico wordt volledig en op ieder moment gedragen door de verzekeringsnemer. Bij elke afhouding of op het ogenblik van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling.
  De verzekeringsnemers moeten er zich van bewust zijn dat ze mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zullen recupereren.zal worden terugbetaald.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquiditeit van de fondseenheden uitgesteld of geschorst worden.
 • Risico’s verbonden aan het beheer van de fondsen
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren naargelang het doel en de beleggingspolitiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat dus altijd een risico dat de beleggingen niet de verwachte resultaten opleveren en dat ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen
  Hoewel deze beschermingsmechanismen bedoeld zijn om de negatieve gevolgen van de volatiliteit van de markten te verminderen, is het mogelijk dat op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, de beschermingsmechanismen een lager rendement opleveren in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder beschermingsmechanisme.
 • Faillissement van de verzekeraar
  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen opgebouwd met de activa van het fonds gelinkt aan het levensverzekeringscontract prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

Consumentenbescherming & klachtenbeheer

Dienst Klachtenbeheer AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Tel. 02/664.02.00
e-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Als de oplossing van AG Insurance u niet bevalt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 547 58 71
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as