/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Save-Invest/SAVEINVEST_Product_Vermogen_Beleggingsverzekering%20met%20kapitaalsbescherming%20op%20eindvervaldag%20copy.jpg

AG Target+

Deze pagina delen PrintE-mail

U plukt mee de vruchten van de positieve evolutie van een onderliggende index of van een fonds.
Uw geïnvesteerde kapitaal wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald op einddatum, eventueel verhoogd met een meerwaarde.

Regelmatig nieuwe uitgiftes

U kunt regelmatig intekenen op een nieuwe uitgifte. Zo spreidt u uw instapmomenten en kunt u verschillende formules combineren. Er zijn immers uitgiftes gekoppeld aan een fonds dat belegt in de eurozone, terwijl u met andere uitgifte wereldwijd kunt beleggen of zelfs kunt diversifiëren naar groeilanden.

Van 25/03/2019 tot en met 30/04/2019 kunt u de nieuwe tranche
AG Target+ USD Best Performance 2027/2, uitgegeven in USD onderschrijven.


Wat is AG Target+?

AG Target+ is een individuele levensverzekering (tak 23) van AG Insurance, onderworpen aan Belgisch Recht. De verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen en heeft een bepaalde looptijd (afhankelijk van de uitgifte).
Deze verzekering richt zich tot natuurlijke personen van meer dan 18 jaar, die in België wonen, die minstens 2500 euro willen beleggen in een beleggingsfonds en bereid zijn enig risico te lopen. Door te kiezen voor deze beleggingsverzekering mikt de investeerder op een potentieel aantrekkelijk rendement en wil hij dat er op einddatum minstens een gedeelte van zijn geïnvesteerde bedrag terugbetaald wordt (percentage in functie van de uitgifte). Het rendement hangt af van de evolutie van de onderliggende waarden (beleggingsfondsen, beursindexen, …).

Wat heeft AG Target+ mij te bieden?

  • U kunt inspelen op de evolutie van de financiële markten en u beperkt uw risico's: u recupereert op einddatum minstens een gedeelte van uw netto geïnvesteerde kapitaal (behalve bij faillissement of onvermogen van de tegenpartij)
  • Regelmatige uitgiftes: deze verzekering is een mooi instrument om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. U kunt uw instapmomenten spreiden en verschillende strategieën combineren. U profiteert van de voorwaarden van verschillende marktomstandigheden en u kunt kiezen voor fondsen uit de eurozone, uit groeilanden of fondsen die wereldwijd beleggen. Dit alles uiteraard in functie van uw beleggersprofiel, uw wensen en behoeften.
  • Uw geld blijft altijd beschikbaar: u kunt op elk moment een totale afkoop vragen. Het bedrag dat u op dat moment ontvangt, hangt af van de evolutie van de onderliggende waarden. Er is op dat moment wel een afkoopvergoeding verschuldigd. Het opgevraagde bedrag kan in sommige gevallen lager zijn dan de netto geïnvesteerde premie.
  • Volg de evolutie van uw belegging op: u ontvangt jaarlijks een duidelijk overzicht van uw beleggingsverzekering.
  • Op einddatum wordt u door uw contactpersoon gecontacteerd.

Houd er wel rekening mee dat u slechts gedurende een beperkte periode kunt inschrijven op een bepaalde uitgifte.

De informatie over de huidige waarde van de fondseenheden bevindt zich op de fondsenpagina (of in de financiële pers), u vindt er eveneens de beheersreglementen. Uw tussenpersoon is het best geplaatst om u meer advies te geven

Welke waarborg biedt mijn AG Target+?

Op einddatum wordt er minstens een gedeelte (bijvoorbeeld 90 %) van uw netto geïnvesteerde premie terugbetaald, behalve bij faillissement of onvermogen van de financiële instelling waar het depot geplaatst werd. Hoeveel u op einddatum minimaal terugkrijgt, ligt van bij de start vast. Dit percentage kan voor sommige uitgiftes ook 100 % zijn. Deze bescherming is mogelijk door een depot van de nettopremie bij BNP Paribas Fortis.  

Is er een overlijdensdekking in mijn AG Target+?

Als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van het contract, wordt de waarde van alle eenheden op het moment van overlijden uitbetaald aan de begunstigde. U kunt als verzekeringsnemer deze begunstigde vrij kiezen en u kunt uw keuze in de loop van het contract wijzigen. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op het uitbetaalde bedrag.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Instapkosten: 3,50 % op de netto geïnvesteerde premie.

Afkoopvergoeding: 1 % van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoop uitwerking heeft in de loop van het laatste jaar vóór de

einddatum van het contract.

Er is geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen de 30 dagen volgend op inwerkingtreding van het contract

Beheerskosten: max 1,50 % van de nominale waarde van het fonds

 

Voor meer informatie over de kosten die verbonden zijn aan uw AG Target+, neemt u het best een kijkje in de financiële infofiche en in de algemene voorwaarden.

Met welke taksen en fiscale aspecten moet ik rekening houden?

Er is een verzekeringstaks van 2 % verschuldigd op het geïnvesteerde bedrag.
Als er geen rendement gegarandeerd wordt, houdt AG Insurance geen roerende voorheffing in bij een afkoop, noch op het kapitaal dat uitbetaald wordt na een overlijden (op basis van de fiscale wetgeving die momenteel van kracht is, noch op einddatum van het contract.
Het kapitaal dat uitbetaald wordt aan de begunstigde(n) bij overlijden kan onderworpen worden aan successierechten.

De premies die gestort worden in een AG Target+ zijn niet fiscaal aftrekbaar en komen niet in aanmerkingen voor een belastingvermindering.

Meer informatie over de fiscale aspecten van AG Target + vindt u in de financiële infofiche en de algemene voorwaarden.

Welke risico’s loop ik met AG Target+?

Men mag de volgende risico's niet uit het oog verliezen wanneer het een individuele levensverzekering (tak23) betreft die verbonden is met één of meerdere beleggingsfondsen:

Risico op kapitaalverlies: de beleggers die kiezen voor dit fonds moeten rekening houden met een mogelijk gedeeltelijk verlies op de einddatum van de geïnvesteerde nettopremie bij een ongunstige evolutie van de index.

Kredietrisico: de minimale gedeeltelijke terugbetaling van de nettopremie op de einddatum wordt geregeld via een depot van de nettopremies bij BNP Paribas Fortis NV. AG Insurance nv staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van die onderneming. Bij een faillissement van of wanbetaling door de depothouder loopt de belegger het risico zijn kapitaal op de einddatum niet terug te krijgen.

Risico op schommeling van de waarde van het contract: de eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van het onderliggende actief, de rentetarieven en de volatiliteit, en is nooit gewaarborgd.

Investeringsrisico: er wordt eveneens belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan uit de omwisseling van het grootste deel van het rendement van het depot bij BNP Paribas Fortis NV, via swap-contracten met gespecialiseerde financiële partners. AG Insurance nv staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die gehouden is aan een betalingsverplichting in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.

Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden zou de vereffening van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort kunnen worden.

Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.

Kredietrisico: de terugbetaling van een percentage van het nettobedrag op de einddatum wordt geregeld via een EMTN (of via een depot) van de nettobedragen bij BNP Paribas Fortis NV. AG Insurance nv staat niet in voor een eventuele wanprestatie van die onderneming. Indien de afwikkelingsautoriteit, op basis van de wetgeving inzake herstel of afwikkeling van kredietinstellingen, tot de vaststelling komt dat de depothouder in gebreke blijft of dit nakend is, kan deze maatregelen van interne versterking (“bail-in”) treffen die een impact hebben op de EMTN (of het depot). Bijgevolg loopt de belegger het risico om zijn kapitaal, volledig of gedeeltelijk, niet terug te krijgen op de eindvervaldag.

Uit welke uitgiftes kan ik kiezen?

Onder de noemer AG Target+ worden regelmatig nieuwe uitgiftes gelanceerd. Dit biedt u de mogelijkheid om verschillende formules te combineren. Omdat elke formule andere onderliggende waarden heeft, spreidt u op die manier uw beleggingsportefeuille. Elke uitgifte heeft een bepaalde inschrijvingsperiode. Enkel tijdens deze periode kunt u intekenen.

Van 25/03/2019 t.e.m. 30/04/2019 kunt u AG Target+ USD Best Performance 2027/2 onderschrijven

Alle info en voorwaarden verneemt u in deze brochure.

 

Consumentenbescherming & klachtenbeheer

Dienst Klachtenbeheer AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Tel. 02/664.02.00
e-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Als de oplossing van AG Insurance u niet bevalt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen.

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 547 58 71
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as