/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Professionals/Pension/RetirementSavings-MyRetirementSavings-IndependantEnSociete-Pens_11-Vignette.jpg

IPT

Deze pagina delen PrintE-mail

Individuele Pensioentoezegging

Spaar via uw vennootschap voor uw aanvullend pensioen


Waarom is deze verzekering interessant voor mij?

Uw vennootschap spaart voor uw aanvullend pensioen
Uw vennootschap sluit als verzekeringnemer de Individuele Pensioentoezegging (IPT) af en betaalt de bijdragen. De vennootschap kan de bijdragen aftrekken als beroepskost binnen de grenzen van de 80 %-regel. Uzelf bent als bedrijfsleider zowel de verzekerde als de begunstigde van het pensioenkapitaal.
 
Absolute veiligheid
De bijdragen leveren een gewaarborgd rendement op, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Zelfs als uw vennootschap failliet zou gaan, blijft uw opgebouwde pensioenreserve beschermd.
 
Motivatietool
Wilt u één of meerdere andere zelfstandige directeurs binnen uw vennootschap extra motiveren, dan kunt u ook voor hen een IPT onderschrijven.
 
Inhaalbijdrage
Als u geen volledige loopbaan hebt binnen uw huidige onderneming, mag u ook bijdragen storten voor de gepresteerde jaren buiten de onderneming met een maximum van tien jaar. U kunt ook een inhaalbijdrage storten voor de reeds gepresteerde jaren binnen de vennootschap.
 
Netto voordeliger dan een verhoging van de bezoldiging
Een IPT levert u netto meer op dan een gelijkwaardige verhoging van uw brutobezoldiging. De bijdragen voor de IPT worden immers niet beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard, voor zover de bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging ontvangt, en worden dus ook niet onderworpen aan de gebruikelijke personenbelasting van ongeveer 50 %.
 
Fiscaal optimaal
U kunt uw IPT elk jaar fiscaal optimaliseren in functie van uw belastbaar inkomen en de 80 %-regel. Dit kunt u doen door het storten van een periodieke bijdrage of een eenmalige inhaalbijdrage. Op die manier kunt u de winst in een bepaald boekjaar drukken.
 
Aanvullende waarborgen
U kunt uzelf en uw gezin extra beschermen door aanvullende waarborgen te onderschrijven binnen uw IPT. Denk aan een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking.
 
Vastgoed
U kunt uw IPT gebruiken om vastgoed te kopen, bouwen of verbouwen binnen de EER. Dat kan via een voorschot, een inpandgave of een krediet met wedersamenstelling.

Wat is de potentiële opbrengst?

De bijdragen leveren een gewaarborgde rentevoet op, eventueel aangevuld met een winstdeling. Bij elk bedrag dat u spaart, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. De rentevoet bedraagt momenteel 0,75 %. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

U kunt de winstdeling beleggen in tak 21 (met een gewaarborgd rendement) of tak 23 (waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).

De bijdragen worden niet beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider, op voorwaarde dat deze een regelmatige, maandelijkse bezoldiging ontvangt. Er moet dus geen personenbelasting op betaald worden.

De vennootschap kan de bijdragen aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat de   bedrijfsleider een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt en de 80 %-regel nageleefd wordt. Die houdt in dat uw volledige pensioen (de som van uw wettelijk pensioen en de eventuele aanvullende pensioenen) bij een volledige loopbaan van 40 jaar niet meer mag bedragen dan 80 % van uw laatste normale brutojaarbezoldiging.

De bijdragen zijn onderworpen aan een premietaks van 4,4 % (voor de waarborgen pensioen, overlijden en overlijden na een ongeval). Een premietaks van 9,25 % wordt toegepast op de bijdragen voor arbeidsongeschiktheid.

Wanneer en waar kan ik de opbrengst van mijn IPT benutten?

Het pensioenkapitaal van uw IPT wordt uitgekeerd op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kunt uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Er geldt een gunstige fiscaliteit op het pensioenkapitaal dat uitgekeerd wordt en op het kapitaal dat uitgekeerd wordt als u overlijdt vóór de einddatum.

Kapitaal

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Belasting: afzonderlijke belastingvoet

De afzonderlijke belastingvoet bedraagt:

 • 20 % als uw pensioenkapitaal op 60 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering),
 • 18 % als uw pensioenkapitaal op 61 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering)
 • 16,5 % als uw pensioenkapitaal op 62, 63 of 64 jaar wordt uitgekeerd,
 • 10 % als uw pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar in 2016) wordt uitgekeerd (als u professioneel effectief actief gebleven bent tot die leeftijd, anders 16,5 %)
 • 16,5 % bij overlijden (10 % indien  de uitkering na de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar in 2016) gebeurt en de aangeslotene-overledene professioneel actief is gebleven tot die leeftijd).

 

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Geen belasting

Kapitaal bij overlijden na ongeval
Dit kapitaal wordt belast aan 16,5 %.

Rente bij arbeidsongeschiktheid
De rente wordt belast als vervangingsinkomen.

U kunt uw IPT ook al gebruiken vóór de wettelijke pensioenleeftijd, meer bepaald om uw vastgoedplannen te verwezenlijken binnen de EER (de EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). U neemt daarvoor een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal. Ofwel gaat u een krediet aan en betaalt u het op de einddatum in één keer terug met uw opgebouwde pensioenkapitaal (de zogenoemde wedersamenstelling). Of u geeft uw IPT-pensioenkapitaal als waarborg in pand voor een hypothecair krediet.

Welke opties heb ik tijdens het contract?

 • U kiest zelf hoeveel u stort. Belangrijk is wel dat de 80 %-regel nageleefd wordt met het oog op de fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen.
 • U kunt een inhaalbijdrage storten als u dat wenst.
 • U hebt de keuze tussen een eenmalige of regelmatige bijdragen.
 • De winstdeling kunt u investeren in tak 21 of tak 23.
 • U kunt aanvullende waarborgen onderschrijven om uw gezin financieel te beschermen als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Met een waarborg 'premievrijstelling' zorgt u ervoor dat AG Insurance de bijdragen voor uw aanvullend pensioen voor zijn rekening neemt als u door een ongeval of ziekte tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt.
 • Het is mogelijk om uw IPT te gebruiken voor uw vastgoedplannen.