/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Professionals/Pension/600x266.jpg

Sociaal VAPZ

Deze pagina delen PrintE-mail
Extra fiscaal voordeel en nog beter beschermd
U kunt meer sparen dan bij een gewoon VAPZ, wat u dus een extra fiscaal voordeel oplevert. Voorts geniet u extra bescherming.

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Als zelfstandige kan u met een Sociaal VAPZ tot 15% meer sparen dan met een gewoon Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Met een gewoon VAPZ spaart u maximaal 8,17​% van uw referentie-inkomen. Bij een sociaal VAPZ is dat maximaal 9,40%, met een maximum van 4.562,82 euro voor 2024. Geconventioneerde loontrekkende artsen, tandartsen, apothekers, logopedisten, kinesitherapeuten of vroedvrouwen kunnen ook een sociaal VAPZ onderschrijven, we spreken dan over een VAP voor loontrekkende zorgverleners.​

Solidariteitsprestaties

10% van de bijdrage voor uw sociaal VAPZ wordt besteed aan solidariteitsprestaties. Concreet gaat het om deze bescherming, die u geniet zonder medische formaliteiten:

  • u krijgt na een eigenrisicotermijn van 3 maanden gedurende maximaal één jaar een maandelijkse rente, gelijk aan 4 maal de bijdrage “pensioen" op jaarbasis (max. 12.000 EUR) wanneer u volledig arbeidsongeschikt wordt,
  • AG betaalt de bijdrage voor uw aanvullend pensioen door als u volledig arbeidsongeschikt bent, en dit na een eigenrisicotermijn van 1 jaar,
  • bij moederschap ontvangt u een bedrag gelijk aan 15% van de pensioenbijdrage per bevalling. Als mama ontvangt u ook een welkomstgeschenk va​n 100 euro voor elke pasgeborene,
  • uw nabestaanden krijgen een overlevingsrente als u vóór uw 60e overlijdt,en dit gedurende 10 jaar. De rente is afhankelijk van de leeftijd bij overlijden en het maximum bedraagt 20.000 euro per jaar
  • u ontvangt een forfaitair bedrag, gelijk aan de laatste pensioenbijdrage, als u vóór uw 60e ernstig ziek wordt.

Vastgoed

U kan een voorschot opvragen met jaarlijkse betaling van de interesten om een vastgoedproject te financieren. Of u kan uw pensioenkapitaal in pand geven als waarborg voor een krediet of het kan dienen om het krediet weder samen te stellen.

Wat is de potentiële return?

Bij elk bedrag dat u spaart, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is. De huidige rentevoet vindt u hier​.

Daarnaast levert een VAPZ u eventueel een winstdeling op. Deze winstdeling varieert van jaar tot jaar en hangt af van de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten.​

Waarom zou ik maatschappelijk verantwoorde producten verkiezen?

U wil op een veilige manier sparen voor uw pensioen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel genieten. Maar naast de louter financiële doelstellingen, wil u dat uw geld gebruikt wordt om bedrijven te steunen die zich inzetten voor het milieu, de maatschappij en een goed bestuur. U wil zin geven aan uw investering door te kiezen voor maatschappelijk verantwoorde producten. Kortom, elke euro gestort in een Sociaal VAPZ, is een euro geïnvesteerd in duurzame projecten.

Meer specifiek houdt dit in dat de bij een Sociaal VAPZ toegepaste investeringsstrategie de krachtlijnen, uiteengezet in het bijzonder kader, respecteert.

Wanneer en hoe wordt mijn pensioenkapitaal uitgekeerd?

Het pensioenkapitaal van uw sociaal VAPZ wordt uitgekeerd op het moment dat u uw wettelijk pensioen opneemt. Zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen of zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, kunt u ook vragen om uw pensioenkapitaal uit te keren.

Van het kapitaal worden een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage (0 tot 2%) afgehouden. Voorts wordt het kapitaal belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Als u effectief actief blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan​ wordt de fictieve rente slechts op 80% van het pensioenkapitaal berekend. Dat is dus extra voordelig!

Ook van de winstdeling worden een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage (0 tot 2%) afgehouden. De winstdeling wordt niet belast.

Bij overlijden

Overlijdt u vóór de einddatum van uw contract, dan wordt de fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal (zonder de winstdeling).

Uw pensioenkapitaal vroeger gebruiken​

Moet u wachten tot uw pensioenleeftijd om van uw VAPZ te kunnen genieten? Neen, u kan immers nu al een voorschot met jaarlijkse betaling van de interesten opvragen als u een woning wilt kopen, bouwen of verbouwen binnen de Europese Economische Ruimte. U kunt ook uw polis in pand geven of uw pensioenkapitaal gebruiken om uw lening op de einddatum volledig terug te betalen.

Welke opties heb ik tijdens het contract?

U kiest vrij hoeveel u spaart, al zijn er wel bepaalde minima en maxima van toepassing. Zo bedraagt de minimumbijdrage 111,12 euro. Maximaal kunt u 9,40% van uw referentie-inkomen (uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden) storten. Als absoluut maximum geldt voor 2024 een plafond van 4.562,82 euro.

U kan vrij kiezen tussen maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse  of jaarlijkse stortingen.

Daarnaast kan u een aanvullende overlijdensdekking onderschrijven, een overlijdensdekking na ongeval of een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid in geval van ziekte of ongeval.

Een sociaal VAPZ is perfect cumuleerbaar met een individuele pensioentoezegging (IPT), als u uw activiteit uitoefent via een vennootschap. Ook kunt u naast een sociaal VAPZ nog aan pensioensparen of langetermijnsparen doen.