/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Home/Protection_juridique_EIGENAAR_2.jpg

Juridisch

Deze pagina delen PrintE-mail
Laat u bijstaan om uw belangen te verdedigen bij een probleem met uw woning.

Rechtsbijstand Brand

Waarvoor kan ik rechtsbijstand brand gebruiken?

U wilt een stevig vangnet als uw woning of inboedel beschadigd wordt door een derde en deze schade niet verzekerd is in de woningverzekering. U kunt in dergelijke gevallen rekenen op de hulp van het deel rechtsbijstand uit Top Woning om deze schade te recupereren bij de aansprakelijke derde. In de eerste plaats via een minnelijke schikking, maar indien nodig staat rechtsbijstand brand u bij in een gerechtelijke procedure. Is de aansprakelijke derde onvermogend om de schade te vergoeden, dan zal uw rechtsbijstand brand zorgen voor een schadevergoeding tot 15.000 euro. Als u bovendien het bedrag van de vrijstelling niet ontvangt van de aansprakelijke derde, zal de rechtsbijstand brand het u voorschieten, tot maximaal 242,23 euro (index juni 2013, basis 1981). Ook voor uw verdediging als u voor een strafrechtelijke rechtbank moet verschijnen naar aanleiding van een in Top Woning verzekerd schadegeval staat rechtsbijstand brand aan uw zijde. U mag in beide gevallen zelf een advocaat kiezen om uw rechten te verdedigen. U kunt ook de hulp inroepen van rechtsbijstand brand als u van mening verschilt met uw woningverzekeraar over de interpretatie van uw contract. En bent u het niet eens over de grootte van uw schadevergoeding voor een schadegeval in Top Woning, dan betaalt rechtsbijstand brand de kosten voor een tegenexpertise.

 

Wat biedt rechtsbijstand brand voor mij?

U moet zich geen financiële zorgen maken bij een geschil over schade aan uw woning of inboedel, die veroorzaakt werd door een derde en die niet gedekt is in de woningverzekering Top Woning. U bent met rechtsbijstand brand verzekerd tot 50.000 euro als u gerechtelijke stappen wilt nemen tegen deze aansprakelijke derde. Rechtsbijstand brand neemt de kosten en erelonen op zich voor de:

 • expertises en onderzoeken
 • advocaat
 • gerechtelijke procedure

U kunt rekenen op een voorschot tot 20.000 euro voor de schade waarvoor de aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar vaststaat.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U kunt de hulp van rechtsbijstand brand inroepen voor ieder feit dat zich voordoet in België.

 

Wat doe ik bij schade?

U moet maar één telefoontje doen naar Providis, de rechtsbijstandsdienst van AG Insurance U wordt voortgeholpen door experts, want de beheerders van Providis behandelen uitsluitend rechtsbijstandsdossiers. Zij staan u bij en leggen u uit wat u exact moet doen.

U ontvangt regelmatig nieuws over de stand van zaken van uw dossier. Sommige rechtsbijstandsdossiers kunnen immers een tijdje duren.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Als het bedrag van de vergoedbare schade niet hoger is dan de vrijstelling voorzien in het contract Top Woning.
-Het verhaal dat moet uitgeoefend worden tegen de personen die bij de verzekeringsnemer inwonen.
- Het verhaal als gevolg van de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw contract Top Woning.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

 

Pack Huurder

Waarvoor kan ik Pack Huurder gebruiken?

U huurt een huis of appartement en u wilt zich daar goed bij voelen. U hebt immers het recht om net als eigenaars zorgeloos te genieten van uw woning. U kunt op Pack Huurder rekenen voor:

 • juridische bijstand en advies voor alle problemen met of vragen over uw huurovereenkomst,
 • financiële ondersteuning bij een voortijdige verhuizing,
 • bijstand de klok rond, als u een vakman nodig hebt om een dringend probleem aan uw huurwoning op te lossen.

 

Wat biedt Pack Huurder voor mij?

U kunt dankzij Pack Huurder huren zonder zorgen. Pack Huurder biedt u volgende voordelen:

1. Juridische bijstand
U krijgt de hulp van specialisten om u te informeren en adviseren bij uw vragen over uw huurcontract. U beschikt ook over een lijst met erkende experten die u onpartijdig kunnen bijstaan bij de opmaak van een plaatsbeschrijving.
U raakt het toch niet eens met uw huiseigenaar? Dan helpen specialisten u om de zaak in der minne te regelen. Maar u kunt ook rekenen op een vergoeding van de kosten voor een gerechtelijke procedure. U ontvangt tot 25.000 euro voor de procedure-, advocaat- en expertisekosten.

2. Financiële ondersteuning
U kunt rekenen op financiële hulp als u uw huurwoning voortijdig moet verlaten door een gedekte gebeurtenis (bv na ontslag van een verzekerde of bij effectieve ingebruikname van het pand door de verhuurder).

 • U ontvangt een voorschot gelijk aan 2 maanden huur tot maximaal 2.000 euro voor de neerlegging van uw nieuwe huurwaarborg.
 • U krijgt een vergoeding tot 500 euro voor de kosten die u maakt voor de voortijdige verhuizing.

U moet snel voor een korte tijd verhuizen omdat uw woning tijdelijk onbewoonbaar is door herstellingswerken of omdat de verhuurder zijn verplichtingen niet heeft nageleefd (bv.de verwarmingsinstallatie moet vervangen worden en het is ijskoud binnen) of ontoegankelijk is op bevel van autoriteit? Dan krijgt u een vast bedrag van 150 euro per dag gedurende maximaal 5 dagen voor de kosten voor de tijdelijke huisvesting.

3. Bijstand Huurder de klok rond
U kunt 24 uur per dag een beroep doen op bijstand van een vakman die ter plaatse komt. U kunt de hulp van deze vakman inroepen (loodgieter, elektricien, slotenmaker, ...) als een onverwachte gebeurtenis het normale gebruik van uw huurwoning verhindert en snel opgelost moet worden.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U kunt de waarborgen uit Pack Huurder genieten voor uw huurwoning in België die uw hoofdverblijfplaats is en die verzekerd is in Top Woning.
U moet een wachttijd van 4 maanden respecteren voor:

 • juridische bijstand (als u vragende partij bent of bij discussie rond huurschade). Er is geen wachttijd voor een minnelijke schikking;
 • financiële ondersteuning (voorschot huurwaarborg en vergoeding kosten) bij voortijdige verhuizing als de vervroegde opzegging van het huurcontract het gevolg is van een faillissement van uw werkgever.

 

Wat doe ik bij schade?

U doet één telefoontje naar een specialist die uw dossier beheert.

1. Juridische bijstand
U krijgt hulp van een rechtsbijstandsspecialist. Hij neemt contact op met de huiseigenaar om een minnelijke schikking te vinden of start eventueel een bemiddelingsprocedure op. Als er geen regeling kan gevonden worden, start hij met uw goedkeuring een juridische procedure op (als het geschil meer dan 350 euro bedraagt).

2. Financiële bijstand
U wilt een voorschot voor een nieuwe huurwaarborg na voortijdig vertrek als gevolg van een verzekerde gebeurtenis?
U komt terecht bij de bijstandsverlener en bezorgt hem de nodige bewijsstukken (oud en nieuw huurcontract + bewijzen van het motief omtrent de opzeg) om van deze dienst gebruik te maken. U ontvangt vervolgens een document met de modaliteiten van het voorschot en de terugbetaling ervan. U ondertekent dit en stuurt dit terug. U ontvangt dit voorschot maximaal 15 dagen nadat de bijstandsverlener van dit ondertekende document ontvangen heeft.

U wilt een vergoeding voor uw tijdelijke huisvesting of voor een voortijdige verhuizing?
U wordt geholpen door uw schadebeheerder. U bezorgt hem de noodzakelijk bewijzen en uw huidige huurcontract.

3. Bijstand Huurder
U vraagt aan de bijstandsverlener de hulp van een vakman voor een probleem met de huurwoning. U mag deze vakman binnen de 48 uur bij u thuis verwachten. AG Insurance betaalt de factuur voor de verplaatsing en de eerste twee werkuren, met een maximum van 200 euro en dit zonder vrijstelling en tot driemaal per jaar.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De geschillen of schadegevallen beschreven in de algemene uitsluitingen Top Woning.

- In Rechtsbijstand Huurder: in geval van onbetaalde huurgelden en/of lasten.
- In Tijdelijke Huisvesting (als het gehuurde onroerend goed onbewoonbaar en/of ontoegankelijk is): ten gevolge van een gebeurtenis die of een schadegeval dat kan verzekerd worden door een brandverzekering.
- In Vervroegde Verhuis & Voorschot Huurwaarborg: in geval van ontslag als dat ontslag werd meegedeeld vóór of binnen de 4 maanden na de inwerkingtreding van Pack Huurder.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Verhuurder

Waarvoor kan ik Pack Verhuurder gebruiken?

U verhuurt een huis of appartement en u wilt op alle vlakken beschermd zijn. U wilt niet alleen de woning beschermen tegen schade of enig ander risico. U wenst ook een bescherming voor uzelf als verhuurder. U hebt hiervoor Pack Verhuurder, een aanvulling van uw brandverzekering Top Woning. U beschermt zich met Pack Verhuurder tegen:

 • onbetaalde huur;
 • schade door de huurder;
 • juridische geschillen over het huurcontract;
 • vervroegd vertrek van de huurder door overlijden of permanente invaliditeit;
 • een moeilijke zoektocht naar goede vaklui, dankzij de bijstand Property Assist.

U kunt de verzekering Pack Verhuurder ook onderschrijven als u uw gebouw niet bij AG Insurance kunt verzekeren, bijvoorbeeld door bepaalde modaliteiten van uw hypothecaire lening. Maar ook als verhuurder van appartementen in mede-eigendom die door een blokpolis worden verzekerd.

De aanvaarding van Pack Verhuurder gebeurt op basis van het maandelijkse bedrag van de huur (zonder kosten) van het verhuurde gebouw. Er is een minimumhuur vereist in functie van het gebouwtype en postcode.

 

Wat biedt Pack Verhuurder voor mij?

​U hebt met Pack Verhuurder een globale oplossing voor mogelijke problemen tussen u als verhuurder en uw huurder.

1. Onbetaalde huur

 • Juridische en financiële bijstand als uw huurder zijn huur volledig of gedeeltelijk niet meer betaalt.
 • Een terugbetaling tot 12 maanden huur, als u geen minnelijke schikking kunt treffen en uw verhuurder nog steeds niet betaalt na een juridische procedure. Met een voorschot in afwachting van de uitspraak.

2. Huurschade

 • Financiële en juridische bijstand bij schade aan uw verhuurde huis of appartement.
 • Als de schade hoger is dan de huurwaarborg ontvangt u het verschil tot een maximum van 12 maanden huur. Met een voorschot gelijk aan de huurwaarborg om de eerste kosten te betalen vóór het einde van gerechtelijke procedure.

3. Juridische bijstand

 • Bij andere geschillen in verband met het huurcontract en met een voorschot van de procedure-, expertise-, advocaatkosten, ...
 • Tot een bedrag gelijk aan 12 maanden huur.

4. Vroegtijdig vertrek

 • Bij een vervroegd vertrek van de huurder wegens het overlijden of ernstige invaliditeit van een inwoner.
 • Een forfaitaire vergoeding gelijk aan één maand huur.

5. Property Assist

 • Een efficiënte service die u helpt zoeken naar geschikte vaklui voor uw onderhouds- en herstellingswerkzaamheden.
 • Met de zekerheid dat u binnen de 48 uur in contact komt met een vakman en binnen de 3 dagen na zijn bezoek een marktconforme offerte in de bus krijgt.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd? ​

U kunt de waarborgen uit Pack Verhuurder genieten voor uw verhuurde huis of appartement in België dat verzekerd is in Top Woning en dat de hoofdverblijfplaats is van de huurder.

Voor de waarborg “huurschade” is een gedateerde en tegensprekelijke plaatsbeschrijving noodzakelijk (zowel bij het begin als einde van de huur). De aanvaarding van het Pack Verhuurder is gebaseerd op het bedrag van de maandelijkse huurgelden (zonder lasten) van het verhuurde gebouw. Er wordt een minimum vereist in functie van het type gebouw en van de postcode.

U hebt een wachttijd van 4 maanden tussen de aanvang van Pack Verhuurder en de ondertekening van het huurcontract voor de waarborgen rechtsbijstand, onbetaalde huur en huurschade. U kunt wel altijd terugvallen op de waarborg rechtsbijstand om een minnelijke schikking te treffen.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat doe ik bij schade?

U hebt een geschil met uw huurder.

U komt met één telefoontje onmiddellijk bij een rechtsbijstandsspecialist terecht. Hij neemt contact (eventueel via de aanduiding van een advocaat) op met uw huurder om tot een minnelijke schikking te komen. Lukt dit niet, dan kunt u een juridische procedure opstarten.

U ontvangt alvast een voorschot bij een onbetaalde huur of bij huurschade tot het vonnis valt.

U zult door onze bijstandsverlener onmiddellijk in contact gebracht worden met een vakman uit uw regio als u de bijstand van Property Assist wilt inschakelen.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Als de verzekerde de wettelijke en/of contractuele verplichtingen ten opzichte van de huurder niet naleeft.
- Als enkel de lasten (gemeenschappelijke en/of privé) niet betaald werden aan de verzekerde.
- De schade veroorzaakt door de huurder in de gemeenschappelijke delen. De waarborg ‘Huurschade' keert niet uit als er bij de start en het einde van de huur geen duidelijk gedateerde of eenduidige plaatsbeschrijving was.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.